COVID-19 Tedbirleri/Tapu İşlemleri Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü duyurusuna ilişkin Bilgilendirme Notu

 • COVID-19 Tedbirleri/Tapu İşlemleri Hakkında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü duyurusuna ilişkin Bilgilendirme Notu

  22.03.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2279 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile;

  COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alman tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

   

  Söz konusu işbu karar sonrasında 25.03.2020 tarihinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yurt genelinde tüm Tapu Müdürlüklerine duyuru yapılarak bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu bilgilendirme içeriği şu şekildedir;

  Cumhurbaşkanlığının 2279 sayılı “İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar”ı gereğince 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 150/c maddesi kapsamında ipoteğin paraya çevrilmesi amacıyla takiplerin durdurulmasına, yeni icra ve iflas takiplerinin alınmamasına ve taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına karar verildiğinden, 22.03.2020 tarihi itibari ile Türk Medeni Kanunu’nun 883. Maddesinin ikinci fıkrası ve ilgi (a) duyuru kapsamında, 30 günlük 150/c şerhi koyma süresi dolmamış süreli ipoteklerin malikin talebi ile terkin taleplerinin karşılanmaması gerekir.

  Bununla birlikte ilgi (b) yazı ve eki 23.03.2020 tarihli Bakan Olur’u kapsamında;

  • Aile konutu şerhi tesis ve terkinine yönelik taleplerin karşılanması,
  • 24.03.2020 tarihinden önce başvurusu alınan işlemlerin, işlem kısıtlaması olmaksızın COVID 19 tedbirleri kapsamında gerekli dikkat ve özen gösterilerek, müdürlükteki iş akışına uygun şekilde karşılanması gerekir.
  •  

  Söz konusu bu bilgilendirme yazısında bahsi geçen kanun maddeleri şu şekildedir;

  İcra ve İflas Kanunu’nun 150/c maddesinde; İcra memuru, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti taşınmazın siciline şerh verir. Taşınmazı bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz. Hükmü bulunmaktadır.

  Türk Medeni Kanunu’nun 883. Maddesinde; Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir. İpotek süreli olarak kurulmuşsa, sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde ipotekli taşınmaz üzerinde 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 150/c maddesinde belirtilen şerhin konulmaması hâlinde ipotek, malikin talebiyle tapu müdürlüğünce terkin edilir. Hükmü bulunmaktadır.

   

  Cumhurbaşkanlığı Kararı sonrasında TKGM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre;

  • Aile konutu şerhi işlemleri Karar kapsamında değildir ve talep halinde aile konutu şerhi tesis ve terkin işlemleri yapılabilmektedir.
  • 24.03.2020 tarihinden önce başvurusu alınan bir işlem var ise bu işlemin tamamlanması gerekir.
  • Süreli bir ipotek söz konusu ise, sürenin sona ermesi tarihinden itibaren normalde 30 gün içerisinde ipotek takibinin açılması ve 150/c şerhi için müzekkere yazılması gerekiyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı Kararı sebebi ile tüm takip ve talep işlemleri durduğu ve yeni takip açılamadığı için, süreli ipoteklerde süre sonu ve sonrasındaki 30 günlük süre Karar kapsamındaki tarih aralığına denk gelirse malik talebi olsa da ipotek terkin edilemez zira 30.04.2020 tarihine kadar yeni takip açılması Karar ile yasaklanmıştır.

  26.03.2020

  AV. MİNE ALAĞAÇ